Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور:شاگردان درمورد انتخابات از مقام­ها پرسیدند

By Sayed Taj Mohammad

سیدمحمد تاج

شاگردان درولایت قندهار با استفاده از فرصتی مناظره ی انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان از مقام­ها درمورد قوانین انتخاباتی سوالاتی پرسیدند.

این شاگردان پوهنتون که درمناظره روز 28 جنوری شرکت داشتند، ازاین مقام­ها درباره موضوعات مانند اینکه چرا معیارسنی رای دادن ، 18 سالگی تعیین شده است و یا این که چرا کاندیدان شورای ولایتی نباید سند فراغت از پوهنتون را نداشته باشند، معلومات خواستند.

یکی ازاین شاگردان به نام خالد پرسید که چرا رییس دفترساحوی کمیسیون مستقل انتخابات درکندهار ازخود این ولایت استخدام نشده است؟

داوود زمری، یک فعال مدنی با این نکته موافق بود که اگر کسی از کندهار انتخاب می شد، بهتربود. باآنهم وی افزود که نکته اساسی در استخدام افراد آن است تا بهترین افراد برای این پست­ها استخدام شوند. وی افزود:«تا اندازه­ی این تصمیم به این خاطر گرفته شده است تا از تقلب­کاری جلوگیری شود.»

ازعرفان ضیاء سخنگوی دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درکندهار پرسیده شد که چرا تنها افراد بالاتر از سن 18 ساله مجاز به رای­دهی استند. وی خطاب به شاگردان جواب داد:« سن ۱۸سالگی به این خاطر تعیین شده است که قبل از ۱۸سالگی افراد ، بالغ به شمار نمی آیند.»

یکی دیگرازشاگردان به نام احمدباهر ازمناظره کنندگان پرسید که چرا تنها کاندیدان ریاست جمهوری ملزم به داشتن فراغت از پوهنتون استند و کاندیدان شورای ولایتی لزومی برای داشتن آن سند ندارند. وی پرسید:«چرا این معیار را صرفاً به داشتن تنها یک سند فراغت ازصنف دوازه محدود کرده اند؟»

ضیاء جواب که «این معیار بنابرشرایط تعلیم و تربیه درافغانستان پایین نگهداشته شده است. زیرا که میزان تعلیم و تربیه در افغانستان خیلی پایین است.»

وی گفت:«این نکته دلیلی­است که مردم ازهمه نقاط ولسوالی­ها می­توانند خود را برای شورا های ولایتی نامزد کنند. باآنهم، زمانیکه میزان تعلیم و تربیه درکشور بالا رفت، معیارهای الزامی برای کاندیدای شورای های ولایتی هم بالا می رود.»

سید تاج محمد یکی از شاگردان پوهنتون کندهار بوده که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478