Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: خواست واضح مردم برای صلح

By Ibadullah Omar

 

 

 

    

 

گزارشی از عبادالله عمر

اشتراک مردم در انتخابات 5 اپریل فراتر از انتظار جامعه بین المللی بود و ثابت کرد که مردم خواهان حکومت دمکراتیک اند. این سخنی بود که در مناظره آی دبلیو پی آر بیان شد.

جمعه خان همدرد، استاد پوهنتون غزنی گفت که این انتخابات تاریخی نقطه مهمی در انتقال سیاسی برای مردمی بود که در جریان بیش از 30 سال رنج جنگ را کشیده اند. او که خطاب به حدود 100 نفر محصل در شهر جنوبی غزنی بتاریخ 12 ماه می صحبت می کرد گفت که اولین دور رای دهی بصورت روشن ثابت کرد که افغانها تغییر صلح آمیز و مبنی بر رضایت متقابل می خواهند.

آقای همدرد گفت: "انتخابات 5 اپریل یک اتفاق بزرگ ملی برای افغانستان بود. ما شاهد یک پروسه بسیار جدی بودیم که نشان داد مردم خواهان تغییر سیاست کشورشان می باشند."

سخنرانان مهمان مناظره شامل عبدالعلی فکوری، مدیر مسوول روزنامه سنایی، محمد جواد محدثی، رییس پوهنزی حقوق پوهنتون خاتم النبیین، و محمد رحیمی یک تن از استادان آن پوهنتون بود.

فکوری ضمن یادآوری مساله امنیت در دور اول انتخابات از نیروهای امنیتی افغانستان بخاطر حفاظت رای دهندگان در برابر حملات شورشیان تمجید کرد.

او گفت که اکثر 19 ولسوالی غزنی از امنیت کافی برای اشتراک در انتخابات برخوردار بود. هشت ولسوالی خارج از کنترل حکومت خوانده شده بود.

او گفت: "نیروهای امنیتی توانستند محیط مصوون برای رای دهندگان در اکثر ولسوالی های غزنی فراهم سازند. گزارش های ما نشان داد که مردم توانستند در اکثر مناطق در انتخابات سهم بگیرند."

رحیمی در ادامه بر این مساله تاکید کرد که افغانها هرگز از وضعیت جاری راضی نمی باشند. او مانند سایر سخنرانان تاکید نمود که رایدهندگان از جنگ خسته اند و اکنون خواهان دمکراسی و آزادی می باشند.

همدرد افزود: "مردم افغانستان هشیار و قوی شده اند. آنان نوعی احساس ملی و علاقه به دمکراسی پیدا کرده اند. پولیس و نیروهای امنیتی ما روز و شب در دور اول انتخابات بیدار ماندند و تلاش های آنان این احساس را در میان مردم تقویت کرد."

عبادالله عمر محصل پوهنتون غزنی و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.