Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مشروعیت­دهی به حکومت جدید: موضوع مناطره­های جوانان افغان

By Mohammad Faisal Nawid

 

 

 

    

 

محمد فیصل نوید

یک فعال جامعه مدنی می­گوید که برگزاری موفقانه انتخابات ماه اپریل درایجاد مشروعیت برای حکومت حیاتی است.

ذکریا بارکزی،رییس نهاد دیدبان دموکراسی خطاب به محصلان پوهنتون باختر درکابل گفت که عدم شرکت پررنگ در انتخابات مشروعیت رییس جمهوری جانشین کرزی را به مخاطره انداخته و کشور را دچار بی­ثباتی می­سازد. این مناظره با حمایت انسیتوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان در پوهنتون باختربرگزارشده بود.

اوگفت:«انتخابات سال 2014 مهمترین رخداد درتاریخ معاصر افغانستان است. مردم باید درانتخابات شرکت کنند تا  به حکومتی که مشروعیت­اش را باید از مردم بگیرد، مشروعیت داده شود.»

قراراست افغانها برای انتخاب رییس جمهورجدید - به جای حامدکرزی که برای دومین بارپنج ساله اش، رییس جمهور کشور است - در در ماه اپریل درانتخابات شرکت کنند. اکثریت صاحب نظران نگران­اند که این انتخابات به سبب تهدیدات امنیتی و یا تقلب گسترده به درستی برگزارنشود.

بارکزی گفت:«ازینکه نیروهای بین­المللی کشور را ترک می­­کنند، قدرت­های خارجی براین کشور کنترولی نخواهند داشت. رییس جمهورجدید برای آینده کشورانتخاب می­شود و این،نکته خیلی مهم است. این فرد منتخب، مسوول رقم زدن سرنوشت این کشورخواهد بود.»

حسین سرامت، فعال جامعه مدنی درمورد اهمیت احزاب سیاسی درجامعه دموکراتیک سخن گفت. وی هم چنان با تاکید به رهبران احزاب گفت که آنها نباید نظریات عامه مردم را ازیاد ببرند.

سرامت گفت:«مشروعیت حکومت از رای مردم به میان می­آید. به میزانی­که مردم ازحکومت راضی باشد، آن حکومت به همان اندازه مشروعیت دارد.»

یکی از استادان دیگر به نام ترکی روی نیاز به اشتراک پررنگ مردم درانتخابات تاکید کرد.

وی گفت:«دریک سیستم دموکراتیک یک رای می­تواند برای یکی ازکاندیدان موفقیت یا عدم موفقیت را به بارآورد. یک رای می­تواند توازون قوا را بهم زند. اگردرانتخابات شرکت نکینم، حکومت ضعیفی را به میان آورده و این ما رای دهندگان استیم که باید بهای آن را پرداخت کنیم.»

فیصل نوید یکی از شاگردان پوهنتون کابل می باشد.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 473