Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

زنان افغان صدای شان را بلند کردند

مواردی همچون حقوق و عدالت در نشست های عامه بحث و دریک رشته از گزارشات تحت پوشش قرار گرفت
By IWPR Afghanistan

در یک رشته از مناظره های که توسط آی دبلیو پی آر در ولایت های کندهار و خوست راه اندازی شده بود نخستین فرصت برای زنان فراهم شد که نظریات شان را در مورد برابری جنسیتی در یک اجماع عامه ابراز کنند.

سخنرانان دسترسی زنان به عدالت و همچنان تبعیض را که بسیاری از زنان در محلات کاری با آن روبرو اند را مورد بحث قرار داد.

شاه گل، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت کندهار گفت که او به گونۀ نا مناسب از موقف اش توسط والی این ولایت برکنار شده است.

اوگفت:" برای نخستین بار این مناظره برایم فرصت را مساعد کرد که در مورد بی عدالتی که با من صورت گرفته است صحبت کنم."

لیلما نوری، معاون ریاست امور زنان ولایت کندهار اضافه کرد،" ما جرأت درج شکایت بر علیه مردان را نداریم، آنعده زنانیکه خواستار حقوق شان می شوند با عواقب ناگوار حتاء مرگ مواجه می شوند."

شگوفه، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظره گفت که این مناظره یک فرصت بی سابقۀ را برای زنان محلی فراهم کرده است.

" این چنین مناظره ها در افزایش آگاهی ها در میان ما زنان خیلی ارزنده است، از طریق این مناظره ها ما در مورد موقف قانونی ما در جامعه پی می بریم."

سخنرانان در مناظرۀ ولایت خوست گفتند که مناظره ها یک ابزار مهم آموزشی است.

بوستان ولی زی، رییسۀ نهاد حقوق بشر و جامعۀ مدنی این ولایت گفت که او هیچگاهی در مورد این مناظره های صریح در ولایت خوست نشنیده بود.

پروژۀ ترویج حقوق بشر و حکومتداری خوب که توسط  اتحادیۀ اروپاء در افغانستان تمویل می شود سه گزارش در مورد برابری جنسیتی را در ماه اکتوبر نشر کرده است.

یکی از موضوعا مهم که باید برجسته شود همکاری در ساخت یک مرکز آموزش قابله گی در ولایت عقب ماندۀ پکتیکا است، جاییکه قبلاً یک داکتر زن در سراسر این ولایت موجود بود و زنان این ولایت دسترسی اندک به مراقبت های صحی داشتند.( برای جزییات بیشتر به گزارش مراکز قابلگی رونق جدید در ولایت های افغانستان پیدا کرده است مراجعه کنید.)

حمیده، یکتن از اموزگاران  قابله گی در ولسوالی سرحوزه گفت:" من شاهد مرگ ومیر مادران زیادی در دوران زایمان بوده ام، حالا من به امیدهایم رسیده ام، بعد از فراغت از این مرکز من قادر به نجات زندگی زنان رنج دیدۀ این ولایت عقب مانده خواهم بود."

یکی از مناظره های آی دبلیو پی آر عواقب وخیم را که زنان بعد از محروم شدن از دسترسی به مراقبت های صحی با آن روبرو می شوند مورد بحث قرار داد.( به گزارش قواعد "ناموسی" زنان و اطفال را از دسترسی به صحت محروم می کند مراجعه کنید.)

گزارش ها به نشر رسیده نشان می دهد که چگونه دیدگاه های مبنی بر حیاء و ناموس به سطح بلند مرگ و میر کمک می کند. بسیاری از مردان از ترس اینکه ممکن داکتران مرد با زنان شان تماس کند به آنها اجازه نمی دهند که مراقبت ها قبل از ولادت را فرا گیرند.

در گزارش دیگری در مورد تعبیض که زنان در محلات کاری با آن روبرو اند دیدگاه های بیان شده است. کارمندان اناث همواره آزار واذیت های جنسیتی، نگرش های سنتی اجتماعی و ترس اخراج شدن که مانع گزارش دادن در مورد این چنین سؤ استفاده ها می شود را تجربه می کنند.( برای جزییات بیشتر به گزارش زنان افغان می خواهند در برابر آزار و آذیت محل کار اقدام شود مراجعه کنید.)

 

کاری دیگر که تحت برنامۀ حقوق بشر صورت گرفته است راه اندازی ورکشاپ گزارشدهی تحقیقاتی در ولایت هرات بود که تعداد 30 تن از خبرنگاران در آن اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کنندگان گفتند که با آنکه برای تهیه گزارش های عمیق نیاز به مهارت ها است، آنها نیز آموختند که تحقیقات نیرومند تا چه حد باعث توسعۀ جامعۀ می شود.

شود."

نجیب الله بینیش، ویرستار شرکت تولیدی رنا در ولایت بادغیس گفت:" من در این ورکشاپ ها آموختم که مردم در ولایت بادغیس نسبت به والی، ولسوال و قومندان امنیه نیاز بیشتر به ژورنالیزم تحقیقاتی دارند، بخاطریکه این نوع از گزارشدهی است که باعث آوردن صلح، عدالت و اصلاحات می  شود حسن حکیمی، گزارشگر آژانس خبری پژواک در ولایت غور گفت که او حالا درک کرده است که کار وی کمک بزرگ به بازسازی کشور می کند.

اوگفت:" اگر از من پرسیده شود که از میان سرک، برق، آب و تحقیقات بالای کدام اش سرمایه گذاری می کنید؟ من در پاسخ خواهم گفت بالای تحقیقات بخاطریکه تحقیقات منابع برای تمامی انکشافات از قبیل سرک ها، آب و برق است."

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >