Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

حضور رو به افزایش تاجران افغان در تاجکس

بعضی پرچون فروشان محلی از تازه وارد شدگان خشمگین شده اند.
By Nasima Muborakqadamova

 

 

 

    русский

 

 

 

 

    таджикский

 

باشندگان خوروگ در جنوب شرقی تاجکستان از سرمایه گذاران افغان شاکی اند که به منظو ر تجارت از طریق سرحد وارد می شوند.

خوروگ مرکز بدخشان (مربوط تاجکستان) و یک ساحه وسیع کوهستانی می باشد واز آنکه یک منطقۀ دور افتاده از بقیۀ کشور است به سادگی می توان ازطریق سرحد افغانستان در ساحه تجارت کرد.

فرصت های استخدام نادر است و بعضی دوکانداران و تاجران در مارکیت نسبت به افغانان تازه وارد خشمگین اند و می گویند که آنها محصولات خراب را به فروش می رسانند و در برابر مشتریان مودب نیستند.

اخیراً پولیس تاجکستان  دو تبعۀ افغان را به نامهای محمد رسول و محمد ایول  به اتهام ورود غیر قانونی به تاجکستان بازداشت کرد.

 یکتن از تاجران افغان گفت که دربازارهر نوع افراد اعم از افراد خوب و بد موجود است و هموطنان ما از همگی کرده بد نیست.

نسیمه مبارک قدم اوفه همکار آی دبلیو پی آر در تاجکستان