Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

جنگ سالاران ولايت غور

نیرو های حکومتی کمتر نسبت به گروه های شورشی است، دربرابر هرسرباز حکومتی، چهار فرد شورشی غیرمسول قراردارد.
By an IWPR reporter
تعدادی از یک گروه 40 نفری شورشی که درولایت غورافغانستان فعالیت دارند.(عکس:آی دبلیوپی آر)

گزارش توسط یکتن ازگزارشگران آی دبلیوپی آر- افغانستان

آی دبلیوپی آر با تحقیقی دریافته است که ولایت غوردرجنوب افغانستان درقبضه حدود 40 جنگ سالار قراردارد که هر کدام توسط هزاران تن از شبه نظامیان پیشتیبانی می شود.

گروه های مسلح تحت رهبری اینها متهم به قتل،اختطاف،تجاوز گروهی، دزدی و قاچاق مواد مخدراند که فعالیت های شان را با معافیت انجام می دهند. .تعداد شورشیان هر گروه معمولاً بین 200 تا  1200  فرد  میرسد که در مجموع میان 8000 تا 10000 می رسد. 

این گروه های خشونت گر بخشی ازگروه طالبان ویاهمکاران گروه های شورشی نیستند ،بلکه اینها بقایای  جنگ های داخلی دهه 1990 هستند.

مسولین امنیتی درولایت غورمی گویند که هزاران  فرد  ملکی توسط این گروه ها درجریان سال جاری کشته شده اند که تنها بین ماه های جنوری تا نوامبر2014 حدود 150 تن ازبین رفته اند. افراد ملکی معمولاً زمانی کشته می شوند که در میان گروه های مختلف شورشی که به خاطر  اداره کردن  ساحات  خاص باهم در گیر می شوند، گیر می مانند. 

همچنان جنگ سالاران  با باج گیری از مردم محل، حکومت منحصر به خود را شکل می دهند که اکثراً مجازات بی رحمانه و تحکم آمیز را در پی دارد.

 وضعیت  خصم آمیز و قانون شکنی  نشان دهنده کنترول ضعیف حکومت  درولایت های دوردست است که شدیداً باعث وخیم شدن امنیت درهشت سال اخیرگردیده است. با وجود تخمین ها،  مسولین درولایت غورمی گویند که به اساس دسته بندی نظامیان خصوصی که در این ولایت فعالیت می کنند، نیرو های ملی کمتر اند، یعنی در برابر هر چهار شورشی یک نفر از نیرو های حکومتی حضور دارد.

به همکاری باشندگان  ولایت غور و نیرو های امنیتی آی دبلیوپی آر توانسته است تا 40 تن ازقومندانان شورشی را که شامل افراد مطرح  سیاسی می شوند شناسایی و با بعضی آنها مصاحبه کند.

فضل احد یکتن ازجنگ سالاران  است که 1200 فرد مسلح درولسوالی دولینه دارد.  او سلاح ومهمات  را ازقاچاقچیان خریداری می کند  تا افراد خود را اکمال کند.

احد گفت که خصومت میان وی و بعضی از زورمندان محلی او را تبدیل به یک فرد متمرد بر اساس معیار های غور کرده است.

اوگفت:"از زمانی که سلاح برداشته ام بسیاری ازافرادم را از دست داده ام، اما دشمنان خود  را نیزازبین برده ام."

 

احد ازعدالت تحکمی درمناطق تحت اداره  خود  کارمی گیرد که شامل مجازات سنگسارکردن مردم عام ،اشکال مختلف اعدام،شلاق زدن و قطع اعضای بدن می باشد.

گزارشگر آی دبلیوپی آریک کلیپ ویدیوی را تماشا کرده است که درآن دیده می شود که احد دوتن را که شامل یک زن و یک مرد می شود در محضرعام شلاق می زند.

اوگفت:"من احکام قانون شریعت را تطبیق می کنم، اگرمن این مجرمان را به دولت تسلیم کنم، قاضیان و سارنوالان آنها را درمقابل رشوه رها می کند."

ملا مصطفی یکی دیگرازقومندانان درقریه حصارک ولسوالی شهرک به نظام مافوق قضایی که درساحه اش ایجاد کرده است می بالد.

گزارشگر آی دبلیو پی آر کلیپ ویدیویی را تماشا کرده است که درآن ملا مصطفی یک مرد را درمحضرعام حلق آویزمی کند.او متهم است که یک مرد را با ریختن پلاستیک درحال غلیان به سرش ازبین برده است و همچنان یک زن را که با شلیک به دست اش پنج انگشت اش را قطع کرده است. 

ازاو دررابطه به عملکرد ها و توجیه آنها  پرسیده شد، ملا مصطفی درپاسخ گفت:" من یک ملا هستم وخوب میدانم که جنایتکاران را چگونه مجازات کنم."

ملا مصطفی بخاطردریافت پول پرداخت معاشات افراد اش از مردمان ملکی باج می گیرد.همچنان اودرمناطق تحت اداره اش ماهانه 1،000 افغانی ازمعاشات معلمین وضع می کند و ازهروسیله نقلیه که ازشاهراه غور-هرات عبور می کند پول می گیرد.

مصطفی کسی که 1000  پیرو مسلح دارد به آی دبلیو پی آر گفت او ازتقابل با نیروهای به رهبری ناتو و یا اردوی ملی افغانستان هراس ندارد. اوگفت که وی دوبار مورد حمله نظامیان امریکایی قرار گرفته است که یکبارتوسط حمله هوا پیما های بدون سرنشین بوده است.

اوگفت:" من هراس ازباروت و راکت ندارم."

عطا محمد، یکی دیگرازجنگ سالاران  که اداره ولسوالی دولتیار را به عهده دارد نظام مالیاتی خودش را بالای مردم تحمیل کرده است. گزارشگر آی دبلیو پی آر نقل ازفرمان را بدست آورده که توسط یک قومندان 60 ساله مهر و امضا شده و شامل قوانین است که باید باشندگان محلی آنرا رعایت کنند.

هریک ازافراد باید 5 درصد ازدرآمد ماهانه اش را به این قومندان بپردازد وهر فامیلی که باید دخترویا پسرشان را عروسی کنند باید 10000 افغانی بپردازد.

کسانی که ازدادن این باج اجتناب کنند،  توسط 300 مرد مسلح  عطاءمحمد، ازمحل اخراج می شوند.

نیروهای امنیتی درساحه بسیاراندک هستند

رقابت میان جنگ سالاران  میراث تاریخ اخیرافغانستان است. بعضی ازگروهای مجاهدین که با حکومت به حمایت اتحاد جماهیر شوروی دردهه 1980 جنگیدند بعداً با راه اندازی جنگ های داخلی دردهه 1990 به تقابل با همدیگر پرداختند.

شورشیان غور از روند خلع سلاح سازی و استقرار مجدد که به حمایت ملل متحد درسال 2001 بعد از سرنگونی رژیم طالبان راه اندازی شد، باز مانده اند.

یکتن ازمسولین امینتی ولایت غور که نخواست ازوی نام برده شود گفت که بعضی ازشورشیان  با احزاب سیاسی ارتباط برقرار کرده اند که از جناح های مجاهدین سابق به شمول جمعیت اسلامی، حزب اسلامی واتحاد اسلامی شکل گرفته اند.اوهمچنان بعضی ازاین افراد را متهم به جلب حمایت از سازمان های استحباراتی کشورهای همجوار افغانستان، احتمالاً ایران و پاکستان، کرد.  

مسولین پذیرفتند که 40 قومندان بزرگ و120 قومندان کوچک تقریباً 400 قریه را درسراسرولایت غوراداره می کنند.

جواد رضایی، رییس دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان گفت درتحقیقات که صورت گرفته است نشان میدهد که درطی 9 سال اخیر200 شورشی با پیشتیبانی 9000 فرد مسلح درهشت ولسوالی درسراسراین ولایت فعالیت دارند.

اوگفت که کمیسیون حقوق بشرافغانستان جرایم را درج اسناد کرده است که شامل قتل های گروهی، غارت، تجاوزجنسی و ازدواج های اجباری می شود. تنها درسال 2013 صدها تن ازافراد ملکی درجنگ های خونین میان شورشیان رقیب همدیگرازبین رفته اند.

اوگفت که شبه نظامیان بالای فامیل ها فشاروارد می کنند تا دختران شان را به آنها بدهند که بعضی از شبه نظامیان ازسه تا 5 زن دارند.

رضایی گفت:" زمانی که قومندانان دختران زیبا را درقریه جات می بینند دست به هم میدهند و نزد پدران آن دختران میروند وبرایش میگویند که ازدختر اش خوش انها آمده است و می خواهد با وی ازدواج کند والبته که پدران آن دختران ازین که چاره ندارند تا کاری کنند بناً با آنها موافقت می کنند."

آی دبلیوپی آر نقل های ازتحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را دریافته است  که درمورد شورشیان ولایت غورصورت گرفته است .

سوء استفاده شورشیان درولایت غوردرفواصل معین توسط رسانه های افغانستان ثبت گردیده است.آی دبلیو پی آر یک گزارشی درمورد خشونت شبه نظامیان علیه زنان درسال 2011 تهیه نموده است. (جنگ سالاران غور متهم به بدرفتاری با زنان)

احمد فهیم قائم، قومندان امنیه ولایت غورخاطرنشان کرد که نیروهای وی توانایی مقابله با هزاران تن ازافراد مسلح که باعث راه اندازی پیکاربه خاطرآزارواذیت باشندهای محل می شوند را ندارند. او به آسانی تشریح کرد که تعداد نیروهای حکومتی کمترازتعداد شورشیان است. .

اوگفت:" ما نمی توانیم با 1500 تن پولیس درمقابل  یک نیروی قوی 8000 نفری ایستاده گی کنیم."

قائم گفت که پولیس منابع استخباراتی را درمورد جنگجویان جمع آوری کرده است که شامل معلومات درمورد انواع اسلحه که با خود حمل می کنند وموقعیت که قرار دارند می شود.

قومندان امنیه گفت که وی مکرراً این معلومات استخباراتی را با وزارت امورداخله درکابل شریک ساخته است اما تا حال کدام پاسخ دریافت نکرده است.

 

قرارگفته های قائم شورشیان با قاچاق نمودن مواد مخدر،اسلحه وسرقت ازمسافرین شاهراه کابل غورخود را تقویت می کنند.

اوگفت:" درهمکاری با این شورشیان قاچاقچیان سلاح های ازقبیل کلاشینکوف، راکت انداز،پیکا،داشه که وماشین دار را ازولایات قندهار، هلمند، فراه وغورو ولایات شمالی چون فاریاب و سرپل انتقال می دهند."

مقامات کوشیدند  تا دربرابر کشت خشخاش مبارزه کنند. آنها همچنان علیه قاچاق هیروئین که برای شان اهمیت دارد نیز تلاش کرده اند- به هر حال، این ولایت با هشت ولایت دیگر مرز مشترک دارد.

قائم گفت که تنها سال گذشته پولیس درسه حمله جدا گانه مقدار2400 کیلوگرام تریاک را ازنزد قاچاقچیان کشف و ضبط  کرد.

سید انور رحمتی، والی ولایت غورهمانند قومندان امنیه ولایت تایید کرد که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با شورشیان را ندارند.

اوگفت که جنگ سالاران  دارای 10000 فرد جنگی تحت اداره شان دراین ولایت اند درحالیکه ترکیب ازنیروهای امنیتی اعم ازپولیس ملی و اردوی ملی تعداد شان به 2500 تن میرسد.

اوگفت در2007 زمانی اوضاع  امنیتی دراین ولایت رو به وخامت کرد  که دولت از استراتیژی استواربرمدارا درمقابل این شورشیان کارگرفت.

رحمتی تشریح کرد که بنابر نبود قدرت، دولت توانایی رویارویی با این شورشیان را ندارد.