Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

تلاش پولیس افغانستان برای استخدام زنان

محدودیت های خانوادگی مانع پیوستن زنان علاقمند به نیروهای پولیس می شود.
By Sharif Sayidi
An Afghan policewoman in Kabul conducting a vehicle inspection at a checkpoint in the capital Kabul. (Photo: Iseafmedia)

گزارشی از شریف سعیدی- افغانستان

گزارش شماره 399

5 جوزای 1390 مطابق به 26 می 2011

فرماندهان پولیس در ولایت هرات میگویند که آنها نمی توانند بقدر کافی افسران زن را استخدام کنند، زیرا خانواده های سنتی نمی گذارند که خانم های مستعد و علاقه مند به صفوف پولیس بپیوندند.

بسیاری افغانها در مصاحبه با آی دبلیو پی آر این تصور عمومی را مطرح کردند که هرگاهزنان بیرون از خانه با مردان یکجا کار کنند ممکن است به " فساد اخلاقی" آغشته شوند- فساد اخلاقی بیشتر به اشکال مختلف روابط نامناسب جنسی اطلاق می گردد.

افسران پولیس حتی از استخدام خانم ها در پست هایی که کاملاً مخصوص زنان اند، مانند تلاشی زنان مظنون، نا امید شده اند. با وصف آنکه در این رابطه آگاهی دهی عامه و کمپاین های متعدد به راه انداخته شده و در پرتو احکام اسلامی و قانون مدنی افغانستان به زنان حق کار داده شده است، زنان نمیتوانند تا با مخالفت با این اصل اخلاقی قبول شده در جامعه حرکت نمایند.(برای معلومات مزید در مورد کمپاین یاد شده به مقالۀ تحت عنوان "پولیس، زنان بیشتر را برای سرعت بخشیدن  روند تلاشی استخدام مینماید" مراجعه نمائید).

فرشته که 26 سال عمر دارد از کودکی آرزوی پیوستن به پولیس ملی افغان را داشته، اما خانوادۀ وی فرشته را از این کار جداً منع نموده و در خانه نگه داشته اند.

فرشته میگوید: "زمانیکه طفل بودم و افسران پولیس را میدیدم از خود می پرسیدم که آیا گاهی زنان نیز پولیس خواهند شد. با خود میگفتم که هرگاه برای زنان اجازۀ کار کردن در پولیس داده شود، اولین زن پولیس من خواهم بود.

اما عقاید نادرست در جامعه و فامیل، مرا از رسیدن به آرزویم باز داشته است. خانوادۀ من می گوید که این ننگ آور است که یکی از اعضای زن خانواده با مردان بیگانه شب و روز کار کند و زنان آبرومند به همچو جاها نمی روند."

جوانان افغان، مکلف اند تا به اوامر و خواهشات بزرگسالان خانواده، اقارب و حتی همسایگان شان گوش بدهند.

پولیس هرات  میگوید که آنها از کمبود مأمورین زن در پولیس نگران اند زیرا این امر منجر به سکتگی در انجام امور وظایف شان می شود.

در ولایت هرات فقط 80 زن در پولیس و سایر نهادهای امنیتی کار میکنند. این رقم به سطح ملی نیز مأیوس کننده است زیرا از مجموع 122000 افسران پولیس ملی افغانستان تنها 1000 تن شان زن هستند.

شگوفه وفا، مسوول استخدام خانم ها در قوماندانی امنیه هرات، از این مشکل کاملاً آگاه است. وی میگوید که موجودیت پولیس زن در بسیاری جرایمی که توسط زنان صورت میگیرد مانند قاچاق مواد مخدر و اختطاف اطفال، حتمی و لازمی میباشد.

تیم کاری خانم وفا در اطراف مکاتب دختران گشت و گذار نموده و دختران را تشویق به پیوستن به پولیس ملی مینمایند اما آنان درین کار با موانعی مواجه می باشند.

وی گفت: "سال گذشته فقط 3 خانم با قوای پولیس پیوست در حالیکه تعداد زنانی که هر سال پولیس را ترک میگویند بیشتر از این رقم میباشد."

حفظ زنان استخدام شده یک مشکل عمده میباشد زیرا زنان پولیس برعلاوۀ فشارهای خانوادگی و شوهران شان بیشتر از طرف مردم عام اذیت میشوند.

خانم وفا گفت: "ما در قوماندانی های امنیه مشکل نداریم، اما در وظایف ساحوی که به داخل شهر و قصبات میرویم و با مردم روبرو میشویم بعضاً با توهین و دشنام های رکیک مواجه میگردیم."

ریاست امور زنان ولایت هرات کمپاین های آگاهی دهی، ورکشاپ ها و سیمینارهای متعدد را در جهت فراهم آوری قناعت مردم و خانواده ها در رابطه با اهمیت پولیس زن منحیث قشر فعال و اساسی و ضرورت آن در جامعه به راه انداخته است. این ریاست تهیۀ فلم های مستند را نیز روی دست گرفته است.

ریاست امور زنان میگوید که آنها طی سه ماه گذشته 10 مورد شکایت را از زنانی بدست آورده است که می گویند خانواده های شان مانع پیوستن شان به پولیس شده اند.

نور خان نیکزاد، سخنگوی پولیس هرات، در پهلوی تفاسیر عنعنوی از قانون اسلام و رسم و رواج های افغانی می گوید ریشه های این مشکل به زمانی بر می گردد که در دوران حاکمیت رژیم طرفدار شوروی سابق در سالهای 1980 مردم فکر می کردند که دفاتر دولتی مملو از فساد اخلاقی میباشند.

وی گفت: "امروز در پولیس افغان هیچ قضیه ای از فساد اخلاقی دیده نشده است."

نیکزاد میافزاید که طالبان از تعصبی که نسبت به فعالیت زنان در نهادهایی چون پولیس وجود دارد، سوء استفاده می کنند.

وی گفت: "آنها نمی خواهند تا تعداد زنان در پولیس افزایش یابد زیرا موجودیت زنان پولیس در جلوگیری از فعالیت های طالبان تأثیر میگذارد."

وی اضافه نمود که شورشیان بخوبی می دانند که پولیس مرد اجازه ندارد زنان را تلاشی کند.

سید عبدالواحد عاصمی، عالم دین و رییس حج و اوقاف ولایت هرات گفت که حضور زنان در صفوف پولیس امر بی سابقه نیست.

وی گفت: "در تاریخ اسلام زنانی وجود دارند که یا در میدان جنگ با دشمن جنگیده اند و یا شوهران، برادران و پدران شان را به جهاد و جنگ علیه دشمنان اسلام تشویق و در عقب جعبه همکاری نموده اند."

وی علاوه نمود که زنان باید تماس خود را با همکاران مرد شان تا حد ممکن محدود سازند.

وی گفت: "زنان نباید با پولیس مرد در خلوت همکلام شوند، مگر آنکه موضوع صحبت مربوط به کار شان باشد. حجاب اسلامی را کاملاً مراعت نموده و محل بودوباش شان از محل بودوباش مردان جدا باشد."

نظریات مردم هرات در این مورد متفاوت است.

داود شاه، یک پدر هراتی، تأکید میدارد که هیچ مرد دور اندیش اجازه نمی دهد تا اعضای زن فامیل اش دور از خانه کار کند زیرا این امر آنها در برابر بدرفتاری ها آسیب پذیر می سازد.

وی گفت: "چگونه میتوان بالای قوای پولیس دولتی که از بالا تا پائین در فساد اخلافی و مالی آغشته اند اعتماد نمود؟ پولیس خود در جرایم متعدد دخیل اند. همه می دانند که کار زنان در کنار مردان در حکومت بویژه در صفوف اردو و پولیس درست نیست."

امه همه  مردان خلاف پیوستن زنان با قوای پولیس نیستند.

یونس، جوانی که در یک شیرینی فروشی هرات کار میکند، گفت: "خالۀ من در پولیس کار میکند. وی معاش خوب دارد و از وظیفۀ خود خوش و راضی است.

 او به کار خانۀ خود به خوبی رسیدگی کرده میتواند و وظیفه رسمی اش را نیز به وجه احسن پیش میبرد. شوهرش نیز راضی است."

شریف سعیدی گذارشگریست در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >