Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

اکثر رای دهنده گان بخانه خواهند نشست

By Afghan News

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

به اساس یک نظری سنجی تقریباً 40 درصد افغانها درمناطق نسبتاً امن و درحدود 80 درصد افغانها درمناطق ناامن درانتخابات پارلمانی شنبه آینده رای نخواهند داد.

محمد داود یکتن از باشنده گان ولایت بلخ درشمال افغانستان گفت که او بخاطری رای نمیدهد زیرااکثر نامزدان "انسانهای خوبی نیستند."

باانکه بعضی از نامزدان آدمهای باسواد استند، اما آنها دربین اکثریت مردم کمترمشهوراند.

به گفته داود عده کثیری از نامزدان اشخاص بیسواد استند که حتی دربین مردم سخنرانی هم کرده نمیتوانند.

فضل احمد طغیان یکتن از نامزدان ولایت بلخ گفت "چون بیشتر نامزدان به وعده هایشان عمل نمیکند مردم نیز از آنها دل ناخوش اند."

مردم هرات میگویند آنها بخاطری رای نخواهند داد، زیرا اکثر نامزدان میخواهند به پارلمان بروند تا معاملات تجارتی خودرا از کابل سرو سامان بدهند.
 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >