Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

انتخابات می­تواند باعث احیای اقتصاد گردد: موضوع مناظره­های جوانان

By Jamil Afghan, Mohammad Rahim Bashardost

 

 

 

    

 

جمیل افغان، محمد رحیم بشردوست.

مناظره کنندگان درجلسه­ی که با حمایت انستیوت گزارشدهی صلح وجنگ درپوهنتون قندهاربرگزارشده بود گفتند که افغانستان باید از تکیه به کمک­های خارجی کاسته و بیشتر ذخایرزمینی­اش را استفاده کند.

مناطره کنندگان خطاب به شاگردان این پوهنتون گفت که دولت فعلی افغانستان از فساداداری سیستماتیک رنج می برد. اگردرانتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی رهبران خوب به قدرت برسند، شانس احیای یک اقتصاد موفق به میان خواهد آمد. این مناظره به تاریخ 8 دسامبر برگزارشده بود.

فضل الخالق للموال، رییس فاکولته حقوق و علوم سیاسی قندهار گفت:«ما امیدواریم که دولت جدید به جای انتظارکشیدن برای کمک دیگران روی منابع داخلی کشور تمرکزکنند. اگر معدن مس عینک در لوگر افتتاح گردد و اگر ساحات گازی در ولایات شمال و ذخایر ولایت بدخشان استخراج گردند،{اقتصاد} ما به صورت بهتر رشد خواهد کرد. افغانستان یک کشور متمایل به زراعت است و ما باید قادرباشیم تا مواد{غذایی} را به سایرکشورها صادرکنیم تا این که صرفاً بر واردات تکیه کنیم. در آینده ما باید به ان اندازه قوی باشیم که سایرکشورها را درمنطقه کمک کنیم.»

عبدالعزیز اکرمی رییس ارتباط عامه کمیسیون مستقل انتخابات (AIEC) گفت که به میان آمدن حکومت کارا مرتبط به انتخابات سال آینده می باشد. او به رای­دهندگان تاکید کرد که به کاندیدانی رای بدهند که دارای برنامه اقتصادی کارا و اصلاحات اجتماعی باشد. وی روی این نکته تاکیدکرد که رای­دهی آزاد و شفاف به معنی ایستادگی برای رای خود و شکست دادن کسانی که دست به ارعاب و یا تقلب می زنند می باشند.

او گفت:«اگرانتخابات آمدنی شفاف و مبراء از تقلب و مداخله حکومت باشد، شاهد تغییرات مثبتی درکشورخواهیم بود. مردم باید به کاندیدای رای بدهد که اجندای اصلاحی برا بخشهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی باشد.»

ارشد احمد سرپاس، فعال جامعه مدنی، گفت که درولایت قندهار چالشهای جدی برای حصول اطمینان از برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف وجود دارد. وی از کارمندان کمیسیون انتخابات انتقاد کرد که نتوانسته اند از توزیع کارت­های رای­دهی به افراد پایینتر از 18 سال جلوگیری کنند و افزود که درعین زمان به افراد واجدشرایط رای­دهی کارت داده نشده­است.  

او گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کارت­های موردنیاز در قندهار را به درستی محاسبه نکرده است. کارت­های رای­دهی باید به کسانی که تا زمان رای­دهی بالاتر از سن 18 سالگی و یا بالاتر از آن استند، داده شود. مطابق به قانون انتخابات افراد پایینتر از 18 سال نمی توانند رای بدهند.»

انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ بعدا با  عبدالهادی، رییس نمایندگی کمیسیون در قندهار که نتوانسته بود دراین مناظره شرکت کند، دراین ارتباط درتماس شد. او ادعاهای وجود تقلب گسترده را رد کرده و از مردم خواست که برای ثبوت تقلب با اسناد و شواهد مشخص به کمیسیون مراجعه کنند.

او گفت:«اگرمردم دراین ارتباط شواهدی دردست دارند، باید آنها را با ما هم شریک کنند. دو سه مورد از قضایا موجود بود که افراد زیرسن 18 برای رای دادن در انتخابات ثبت نام شده اند. اگر کسی بیاید و ادعا کند که وی 18 ساله است، اغلب، مشکل است که ثابت کنیم وی دروغ می گوید.»

جمیل افغان و محمد رحیم بشردوست شاگردان پوهنتون قندهار می باشند.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue