Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: اکتوبر/نوامبر 2010 بخش دوم

پس از گزارش اعتصاب غذایی زندانیان ولایت بلخ، امکانات و کمک های صحی جدید برای آنان ارایه گردید.
By IWPR

آی دبلیو پی آر- افغانستان

گزارش شماره 387

26 جنوری 2011

حکومت و مسوولان زندان می گویند که گزارش آی دبلیو پی آر در مورد وضعیت ناگوار زندان بلخ باعث شده است تا آنان مجموعه ای از اقدامات را به منظور بهبود وضعیت روی دست بگیرند (به گزارش اعتصاب غذایی در اعتراض به وضعیت زندان افغان مراجعه کنید.)

زندانیان در ولایت بلخ در اعتراض به کمبود جای و وضعیت غیر صحی تاکنون چندین بار اعتصاب کرده اند. دران زندان برای 700 نفر تنها هشت تشناب وجود دارد و شیوع امراض درانجا یک امر معمول است.

جنرال دولت محمد عزیز، رییس زندان بلخ گفت که گزارش آی دبلیو پی آر راه را برای بهبود قابل توجه در زندان هموار ساخت. او یادآوری کرد درحالیکه برخی رسانه ها از اعتصاب اخیر زندانیان گزارش داده بودند، اما تنها آی دبلیو پی آر توانسته بود مسایلی را که منجر به اعتصاب شده بود، مورد تحقیق قرار دهد.

پس از نشر گزارش آی دبیلیو پی آر، وزارت صحت عامه یک باب کلینیک 4 بستر را همرا با دو تن داکتر در داخل زندان فعال ساخت، و در نظر دارد تا شعبه (وارد) جداگانه ای را در شفاخانه ملکی ولایت بلخ به زندانیان مریض اختصاص دهد.

برای حل مشکل جای، وزارت عدلیه بودجه ای را بخاطر توسعه زندان اختصاص داد و برای نگهداری 18 تن کودکی که همراه با 40 زندانی زن به سر می برند، کودکستانی را براه انداخته است. صنف های سواد آموزی آغاز شده و یک کتابخانه با صدها کتاب دران زندان گشوده شده است.

عزیز گفت نهادهای خارجی به شمول نیروهای آیساف و تیم بازسازی ولایتی (پی آر تی) نیز از زندان دیدن کرده و برای بهبود وضعیت آنجا پیشنهاد کمک نموده اند.

داکتر نور اوغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که وقتی ماه گذشته گزارش آی دبلیو پی آر به نشر رسید، او آن را باعلاقه مندی خواند.

او گفت: "من شخصاً مشکل زندانیان بلخ را با مقامات وزارت صحت عامه صحبت کردم. ما فوراً یک باب کلینیک را در داخل زندان فعال کردیم تا به مشکلات صحی آنان رسیدگی شود."

"نشر آن گزارش نه تنها به زندانیان بلخ کمک کرد بلکه باعث شده ما هیات های خود را به سایر زندانها نیز اعزام کنیم، و ما کلینیک های مشابهی در ده ولایت دیگر کشور در آینده ایجاد خواهیم کرد."

اوغلی گفت که او گزارش های خبری داخلی و بین المللی را هر روز می خواهد، اما به گفته او گزارش های آی دبلیو پی آر بسیار جامع می باشند و واقعیت های موجود را انعکاس می دهند.

او با اظهار اینکه پوشش رسانه های بین المللی برای مطلع نگهداشتن حکومت از مسایل مهم حیاتی می باشد، ضمناً از آی دبلیو پی آر خواست تا به نشر آنگونه گزارش ها ادامه دهد تا به مشکلات بیشتری رسیدگی صورت گیرد.

عبدالخالق که در زندان بلخ حبس می باشد، گفت او دیدار گزارشگر آی دبلیو پی آر را بخوبی بیاد دارد که برایشان گفت همه جهان به شمول مقامات حکومتی می توانند این گزارش را پس از نشر در ویب سایت آی دبلیو پی آر بخوانند.

او گفت: "حال، پس از یک و نیم ماه این تغییرات بمیان آمده است و من فکر می کنم آن گزارش روی وضعیت اثر گذاشته، چون بسیاری گزارشگران داخلی در گذشته به اینجا آمده بودند اما هیچ تغییری بوجود نیامده بود."

خالق گفت که کمبود جای تاحدودی رفع شده و مراقبت های صحی بهبود یافته است، اما او افزود هنوز کارهای زیادی انجام ناشده باقی مانده است.