Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

اظهاراطمینان روسای انتخاباتی هلمند درمورد آمادگی­ها: موضوع مناظره های جوانان افغان

By Mohammad Wali Zirak

 

 

 

    

 

محمدولی زیرک

روسای انتخاباتی ولایت هلمند ازاتخاذ آمادگی­ها برای انتخابات ماه اپریل دراین ولایت اظهاراطمینان کرده­اند. 

شفیق الله صافی،سخنگوی ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات خطاب به جمعی ازاشتراک کنندگان جلسه­ی که با حمایت انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان برگزارشده بود درمورد دو فعالیتی که برای کسب اطمینان ازاین که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به صورت شفاف برگزارشود، سخن گفت. جهت کاهش میزان تقلب از به رای دهندگان گفته می­شود که در کدام مرکز رای بدهند. درعین زمان رنگی که برای نشان کردن انگشت استفاده می شود، دیگر پاک نمی شود.

صافی گفت:«درانتخابات­های گذشته مردم می­توانستند کارت رای دهی را از یک ولسوالی گرفته و در ولسوالی دیگر این ولایت رای بدهند. اکنون، درکارت رای­دهی نوشته شده است که دقیقا فرد درکجا می تواند رای بدهد. رنگ ناخن در دفعات قبلی دارای کیفیت خوبی نبودند و اما این بار اثراین رنگ برانگشت فرد تا یک هفته باقی می­ماند. با استفاده از مواد کمییاوی غیرممکن است که این رنگ را پاک کنند.»

یکی از اعضای دیگر مناظره کننده به نام استاد عبدالمناف فردین، استاد روانشناسی در پوهنتون هلمند درمورد موفقیت­های انتخابات ماه اپریل خوش بین بود. 

او گفت:«اگرکمیسیون مستقل انتخابات بیطرف مانده و از کاندیدای مشخصی حمایت نکند، فکر می­کنم که شانس خوبی است تا درهلمند انتخابات شفاف برگزارشود. هیچ کشوری در دنیا- حتی کشورهای که دموکراسی را برای مدت زیادی تجربه کرده اند- نمی توانند ادعا کنند که انتخابات صددرصد شفاف دارند. میزان تقلب، اما، نباید به آن اندازه باشد که مشروعیت و اعتبار تمام پروسه انتخابات را متاثیرسازد.»

محمد ولی زیرک یکی از شاگردان در پوهنتون هلمند.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >