Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

اظهاراطمینان روسای انتخاباتی هلمند درمورد آمادگی­ها: موضوع مناظره های جوانان افغان

By Mohammad Wali Zirak

 

 

 

    

 

محمدولی زیرک

روسای انتخاباتی ولایت هلمند ازاتخاذ آمادگی­ها برای انتخابات ماه اپریل دراین ولایت اظهاراطمینان کرده­اند. 

شفیق الله صافی،سخنگوی ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات خطاب به جمعی ازاشتراک کنندگان جلسه­ی که با حمایت انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان برگزارشده بود درمورد دو فعالیتی که برای کسب اطمینان ازاین که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به صورت شفاف برگزارشود، سخن گفت. جهت کاهش میزان تقلب از به رای دهندگان گفته می­شود که در کدام مرکز رای بدهند. درعین زمان رنگی که برای نشان کردن انگشت استفاده می شود، دیگر پاک نمی شود.

صافی گفت:«درانتخابات­های گذشته مردم می­توانستند کارت رای دهی را از یک ولسوالی گرفته و در ولسوالی دیگر این ولایت رای بدهند. اکنون، درکارت رای­دهی نوشته شده است که دقیقا فرد درکجا می تواند رای بدهد. رنگ ناخن در دفعات قبلی دارای کیفیت خوبی نبودند و اما این بار اثراین رنگ برانگشت فرد تا یک هفته باقی می­ماند. با استفاده از مواد کمییاوی غیرممکن است که این رنگ را پاک کنند.»

یکی از اعضای دیگر مناظره کننده به نام استاد عبدالمناف فردین، استاد روانشناسی در پوهنتون هلمند درمورد موفقیت­های انتخابات ماه اپریل خوش بین بود. 

او گفت:«اگرکمیسیون مستقل انتخابات بیطرف مانده و از کاندیدای مشخصی حمایت نکند، فکر می­کنم که شانس خوبی است تا درهلمند انتخابات شفاف برگزارشود. هیچ کشوری در دنیا- حتی کشورهای که دموکراسی را برای مدت زیادی تجربه کرده اند- نمی توانند ادعا کنند که انتخابات صددرصد شفاف دارند. میزان تقلب، اما، نباید به آن اندازه باشد که مشروعیت و اعتبار تمام پروسه انتخابات را متاثیرسازد.»

محمد ولی زیرک یکی از شاگردان در پوهنتون هلمند.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.