افغانستان - Afghanistan Dari

احيا و رشد ژورناليزم محلى: اين پروگرام تقويت کنندهُ بازسازى مطبوعات افغانى از طريق تربيه ژورنالستان، توزيع گزارشات، دموکراتيزه ساختن مطبوعات محلى، همکارى در تحقيقات و ساير پروژه هاى که مشترکاً با مطبوعات محلى و انستيتوت هاى تربيوى عملى ميشود، ميباشد

Latest Stories

Syndicate content
12 Mar 2014
در حاليکه محلات تاريخى در معرض تخريب وانهدام قرار دارند مقام­ها از فقدان منابع برای محافظت آثار باستانی خبر می­دهند
12 Mar 2014
وظيفه ولسوال قره باغ، ولايت غزنى به اتهام فروش تخم اصلاح شده گندم زراعتی به خریداران خصوصی به حالت تعلیق درآمد
10 Mar 2014
ساکنان این ولایت می­گویند از زمان درازی فکر می­کردند که نیازمندیهای آنها مورد اغماض قرارگرفته است؛ مگراکنون دولت چشم­اش را به نگرانی­های آنها بازکرده­است
Syndicate content