افغانستان - Afghanistan Dari

احيا و رشد ژورناليزم محلى: اين پروگرام تقويت کنندهُ بازسازى مطبوعات افغانى از طريق تربيه ژورنالستان، توزيع گزارشات، دموکراتيزه ساختن مطبوعات محلى، همکارى در تحقيقات و ساير پروژه هاى که مشترکاً با مطبوعات محلى و انستيتوت هاى تربيوى عملى ميشود، ميباشد

Latest Stories

Syndicate content
Kabul enveloped in haze. (Photo: James Orr)
2 Apr 2014
با حمله به جان شهروندان و تاسیسات مربوط به کمیسیون انتخابات، خشونت­ها درهفته­های اخیر افزایش یافته­است
27 Mar 2014
خلاف سال های قبل، ملاها اکنون مردم را تشویق به رای دهی می کنند
26 Mar 2014
نامزدان شورای ولایتی درین ولایت جنوبی می گویند که زن بودن برای شان محدودیت های زیادی خلق کرده است
Afghan musicians at a poetry festival in Farah, western Afghanistan, in May 2010. (Photo: US Air Force Senior Airman Rylan K. Albright/ISAF/Wikimedia Commons)
24 Mar 2014
آوازخوانان و موسیقی دانان سنتی می گویند تهدیدات امنیتی باعث شده که آنان کشور را ترک بگویند یا به شغل های ديگرى روی آورند
Syndicate content