افغانستان - Afghanistan Dari

احيا و رشد ژورناليزم محلى: اين پروگرام تقويت کنندهُ بازسازى مطبوعات افغانى از طريق تربيه ژورنالستان، توزيع گزارشات، دموکراتيزه ساختن مطبوعات محلى، همکارى در تحقيقات و ساير پروژه هاى که مشترکاً با مطبوعات محلى و انستيتوت هاى تربيوى عملى ميشود، ميباشد

Latest Stories

Syndicate content
A taxi driver in Mazar e-Sharif. (Photo: Peretz Partensky/Flickr)
10 Apr 2014
باوجود ذهینت سنتی درمزارشریف، زنان این شهر دست به (اشترینگ) تاکسی برده­اند
Afghan police and soldiers have been praised for ensuring that the April 5 elections went well. (Photo: Mina Habib)
10 Apr 2014
با برگزارشدن صلح آمیز انتخابات، مردم بیشتری به نیروهای اردوی ملی و پولیس افتخارمی کنند
A woman votes in Kabul. (Photo: Mina Habib)
6 Apr 2014
یکی از رای دهندگان گفت :هیچ کس نباید افغانها را به چشم کم ببینند.
2 Apr 2014
میزان اشتراک کنندگان درقسمتی از ولایت غزنی که درآنجا، درسال 2010 صرفاً سه نفر درانتخابات شرکت کرده بودند، افزایش یافته­است
Syndicate content